zviga

zviga, comm., wer oft und laut lacht Festen, Kokn., Vīt., ein solches Mädchen Bers., eine solche Frau Saikava: šī meita ir tīrā zviga, viņa smejas vienā smiešanā Vīt. vēlīgi zvigā kâ īsta zviga, lai gan dažreiz tur nav ne˙kā kuo smieties Janš. Līgava I, 324. Zu zvìegt.

Avots: ME IV, 774